خلاق

نه آن باش 

که از تو سیر شوند


نه آن باش

که بر تو شیر شوند...


 • نفس نریمانی

شما هرگز شجاع نخواهید شد 

اگر صدمه نبینید

هرگز یاد نخواهید گرفت

اگر اشتباه نکنید

وهرگز موفق نخواهید شد

اگر با شکست مواجه نشوید.

 • نفس نریمانی

"تهمت" مثل زغال است!

اگر نسوزاند،سیاه می کند...


وقتی تن کسی را زخمی می کنی،

دیگه بعدش نوازش کردنش فقط 

دردش را بیشتر می کند..


 • نفس نریمانی
گاهی وقت ها
دادن شانس دوباره به کسی 
مثل دادن گلوله اضافه است،
برای اینکه بار اول نتونسته تو رو
خوب هدف بگیره!!
 • نفس نریمانی

 • نفس نریمانی

فقط آرزو کردن سودی نداره،

آرزویت باید انگیزه ی قوی باشن

تا تو برای به دست آوردنشون اراده 

کنی...

 • نفس نریمانی

یادمان باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه 

نخواهیم رفت!

یادمان باشد با شکستن دل دیگران 

ما خوشبخت تر نمی شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با

او طرف نیستیم با خدای او طرفیم.

کاش انسان ها انسان بمانند. 


 • نفس نریمانی

بهترین جواب بدگویی:سکوت

بهترین جواب خشم:صبر

بهترین جواب درد:تحمل

بهترین جواب تنهایی:تلاش

بهترین جواب سختی:توکل

بهترین جواب خوبی:تشکر

بهترین جواب زندگی:قناعت

بهترین جواب شکست:امیدواری


 • نفس نریمانی

زندگی در صدف خویش

گهر ساختن است

 

در دل شعله فرو رفتن و

نگداختن است

 

# اقبال-لاهوری

 • نفس نریمانی

انسان موفق کسی است که قادراست

با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب می کنند

پایه وبنیادی محکم واستواربرای خود بسازد!

 • نفس نریمانی
گاهی اونقدر حرف تو دلت هست که 
نمی دونی کدومشو بگی....

اینجاس که تصمیم می گیری سکوت کنی

چون معمولا گوش شنوای هم نیست....
 • نفس نریمانی

تا نباشد صداقت رفاقت بی رفاقت

 • نفس نریمانی
دلتنگ شدی پیش من بیا،
کمی غصه هست
با هم میخوریم

 • نفس نریمانی

دوست داشتن را نمی نویسند؛

ثابت می کنند....

 • نفس نریمانی

خودت باش.....

کسی هم اگر خوشش نیامد..نیامد!

اینجا کار خانه مجسمه سازی نیست

 • نفس نریمانی

 باتمام وجود گناه کردیم،

نه نعمتهایش را از ما گرفت

و نه گناهانمان را فاش کرد،

اگر بندگی اش را میکردیم

چه میکرد؟

 • نفس نریمانی

هنوز حرف پیرمرد عصا بدستی

رایادم نرفته که گفت:

مثل عصا باش هزار بار

زمین بخور اما اجازه نده

اونی که بهت تیکه داده

حتی یه بار هم زمین بخوره!

 • نفس نریمانی

آدمی را دیدم با سایه

خود در دل می کرد!

چه رنجی می کشد او

وقتی هوا ابریست....!

 • نفس نریمانی

وقتی گذشته تان با شما تماس می گیرد،جوابش را نده

چون چیز تازه ای برای گفتن ندارد

 • نفس نریمانی

آدم های ساده را احمق فرض نکنید

باور کنید آن ها خودشان نخواستند

هفت خط باشند.......


 • نفس نریمانی