خلاق

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

خنده باید زد به ریش روزگار

ورنه دیر یا زود پیرت می کند

سنگ اگر باشی خمیرت می کند

شیر اگر باشی پنیرت می کند

باغ اگر باشی کویرت می کند

شاه اگر باشی حقیرت می کند

ثروت ار داری فقیرت میکند

گاز را بگرفته زیرت می کند

عاقبت از عمر سیرت می کند

  • نفس نریمانی

دلم به حال پسرک سوخت!

وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن....


گفت:خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش میکنم....!

  • نفس نریمانی

افسوس که ما قوم پر از افسوسیم..


در ذهن فقط خاطره را می بوسیم


تا هست کسی،دور ز بودن هاییم


تا هست ز هجرش،همه شب می سوزیم


  • نفس نریمانی