خلاق

سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسرخطاست

خداوندا،خداوندا

قرارم باش و یارم باش

جهان تاریکی محض است

می ترسم،

کنارم،باش